PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYANTI CORR

myanti-corr

Sredstvo za uklanjanje hrđe

myanti-corr
djelotvorno uklanja hrđu
lahko nanošenje

OPIS I UPOTREBA:
MYANTI CORR predstavlja djelotvorno sredstvo za uklanjanje hrđe sa željeznih površina prije nanošenja antikorozivnih završnih premaza. Sa zahrđalih površina mehaničkim putem (brušenje) odstraniti hrđu i odmastiti zamašćene dijelove. MYANTI CORR se nanosi isključivo na zahrđale površine premazivanjem ili potapanjem. Ne nanositi preko starih slojeva premaza! Pričekati 2 – 3h da se površina u potpunosti osuši. Nakon sušenja, površine na koje je nanesen MYANTI CORR, spremne su za nanošenje antikorozivnih premaza i dalje nanošenje pokrivnih boja.

OPASNOST:
Sadrži fosfornu kiselinu i metanol. Lahko zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrti ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da dovede do oštećenja organa uslijed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja ili ako se proguta. Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vručih površina. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. Koristiti samo na otvorenom ili dobro provjetrenom prostoru. Ne izazivati povraćanje. Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare ili zaštitu za lice. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
1 L.

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (od +5 do + 25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

myanti-corr