EPOKSIDNI POD
mypol promo

MYEPOKSID UGUŠĆIVAČ

myepoksid

Ugušćivač za epoksidna veziva

OPIS:
Žućkasta tečnost, smjesa poliamina koja se koristi kao ugušćivač za epoksidna veziva.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA:
Smjesa poliamina (1,3 – bis (aminometil), metilamin, adukt alifatskog poliamina), benzil alkohol, salicilna kiselina...

OPASNOST::
R41: Rizik od ozbiljnog oštecenja ociju R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugorocne štetne efekte na vodene ekosisteme S2: Cuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa ocima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoc S29: Ne bacati u vodovod S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuce zaštitno odijelo i rukavice S46: U slucaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoc i pokazati sadržaj ili etiketu S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehnickog lista

PROTIVPOŽARNE MJERE:
Odgovarajuća sredstva za gašenje: suha hemijska sredstva, ugljen dioksid, pjena... Izbjegavati: Vodeni mlaz pod pritiskom.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE:
Pratiti radne instrukcije. Obezbijediti adekvatnu ventilaciju i lokalno provjetravanje radnog prostora. Ne jesti, ne piti i ne pušiti kod rukovanja materijalom. Skladištiti u zatvorenom prostoru i držati dalje od izvora zapaljivosti. Čuvati u orginalnoj i dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi između +5°C i +25°C.