RAZRJEĐIVAČI
mypol promo

MYULJANI RAZRJEĐIVAČ

mypol

OPIS:
myULJANI RAZRJEĐIVAC predstavlja smjesu organskih rastvarača.

NAMJENA:
Upotrebljava se za razrjeđivanje uljanih boja, za pripremu i odmašcivanje metalnih površina i pranje alata.

OPASNOST:
Sadrži ugljikovodonici, C9-C12, n-alkalni, izoalkalni, ciklični, aromati (2-25%). Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Može da izazove pospanost i nesvjesticu. Toksicčno po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrucih površina. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/ paru/sprej. Koristiti samo na otvorenom ili dobro provjetrenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Ne izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
1 L;5 L;20 L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (od +5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži. Pakovanje od 20L radi se po narudžbi!

myuljani-razrjedjivac