PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYWOOD PRIMER VENTILIRAJUĆA

mypol

Temeljna boja za drvo

mypol
strukturu premaza čini propusnom za vodenu paru
sprječava upijanje kondenzacijske i oborinske vode

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYWOOD PRIMER predstavlja temeljni premaz za zaštitu drveta. Izrađen je na bazi sintetskih smola, pigmenata i specijalnih dodataka koji strukturu premaza cine propusnom za vodenu paru i omogucuju ventiliranje vlage iz podloge uz istovremeno sprjecavanje upijanja kondenzacijske ili oborinske vode (suhi film je vodonepropusan).

PRIPREMA PODLOGE:
Drvo na koje se nanosi MYWOOD PRIMER mora biti zdravo, suho, cisto i glatko (izbrušeno na suho brusnim papirom). Prašina mora biti odstranjena a neravnine je potrebno izravnati odgovarajucim kitom.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
MYWOOD PRIMER se zavisno od podloge i nacina nanošenja, razrijeuje sa 5-10% razrjeivaca za alkidne boje - uljani razrjeivac (MYULJANI RAZJREIVAC). MYWOOD PRIMER se nanosi cetkom, valjkom ili špricanjem. Sadržaj je, prije upotrebe, potrebno dobro promiješati. Sa 1L može se zaštititi 10-12m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 2-3 sata na dodir a nakon 12-16 sati potpuno suh.

OPASNOST:
R41: Rizik od ozbiljnog oštecenja ociju R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugorocne štetne efekte na vodene ekosisteme S2: Cuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa ocima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoc S29: Ne bacati u vodovod S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuce zaštitno odijelo i rukavice S46: U slucaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoc i pokazati sadržaj ili etiketu S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu S61: Izbjegavati oslobaanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno - tehnickog lista.

PAKIRANJE:
0,75L i 5L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma oznacenog na ambalaži.

mywood-primer-ventilirajuca